Kodeks Business Concierge

ZASADA NR 1. ORIENTACJA NA ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW FIRMOWYCH

Idea główna:

Business Concierge zawsze działa zorientowany na najlepsze rozwiązanie problemów klienta. Kieruje się tu przede wszystkim interesem klienta (przedsiębiorcy), ponieważ diagnozuje problemy firmy. Jest wolny w swojej analizie od jakichkolwiek preferencji sprzedażowych lub realizacji sprzedażowych planów swojego pracodawcy.

Podstawowe reguły zasady nr 1:

Reguła nr 1.1

Business Concierge zobowiązuje się dobrowolnie do rzetelnej współpracy z klientami zawsze uczciwie, z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Reguła nr 1.2

Business Concierge zobowiązuje się do rzetelnej wieloaspektowej analizy problemów firmy z najwyższym profesjonalizmem.

Reguła nr 1.3

Business Concierge realizuje najwyższy standard w trakcie informowania klientów, przekazywania wyników analizy, ustalania priorytetów, formułowania wniosków oraz udzielania klientowi rekomendacji.

Reguła nr 1.4

1.4.1 Business Concierge zachowuje w poufności informacje o klientach oraz ich sprawach. Rekomendowanym firmom przekazuje informacje udzielając wglądu jedynie w te części analizy, gdzie opisany jest dany problem, do którego rozwiązania rekomendowana firma została wybrana.

1.4.2 W przypadku łączonych lub wielorakich problemów Business Concierge zachowuje poufność danych o przedsiębiorcy i udziela wglądu w te części analizy, które dane problemy omawiają.

1.4.3 Business Concierge nigdy nie przekazuje całości analizy firmie dedykowanej do rozwiązania problemów. Wszystkie informacje ma prawo otrzymać jedynie klient.

Reguła nr 1.5

Business Concierge nie może wprowadzać klientów w błąd poprzez składanie fałszywych przyrzeczeń. Wynika to również z faktu, że rekomendacje są rezultatem analizy na podstawie zdiagnozowanych problemów, a zatem przedsiębiorca ma łatwość oceny adekwatności rekomendowanych działań.

ZASADA NR 2. NAJWYŻSZY POZIOM STANDARDÓW

Idea główna:

Business Concierge zobowiązuje się w swoich wszystkich aktywnościach zawodowych do przestrzegania najwyższych standardów prawości, uczciwości i rzetelności. Zobowiązuje się do wykonywania swoich działań doradczych z należytą starannością i troską o klienta. Taka postawa ugruntowuje pewność i zaufanie ze strony klientów i wzmacnia uznanie dla Business Concierge.

Podstawowe reguły zasady nr 2:

Reguła nr 2.1

Business Concierge jest w podejmowaniu decyzji nieskazitelnie uczciwy wobec przedsiębiorcy. Walidacja zdiagnozowanych problemów i ustalanie ich hierarchii jest zawsze wspólna z klientem, tak aby przedsiębiorca mógł kontrolować jej zasadność.

Reguła nr 2.2

Business Concierge jest świadomy tego, że jego pozycja i rola wymaga zawsze najwyższych standardów etycznych. Business Concierge świadomie unika jakichkolwiek sytuacji, w których mógłby być podejrzany o nieodpowiednie postępowanie, kłamstwa lub udzielanie niesprawdzonych informacji.

Reguła nr 2.3

Business Concierge przejawia najwyższą troskę i staranność w odniesieniu do każdego szczegółu swojej pracy. Dotyczy to:

2.3.1 gromadzenia wyczerpujących danych na temat klienta

2.3.2 pełnej ich analizy według przyjętych standardów,

2.3.3 wnikliwej oceny i wniosków płynących z materiałów

2.3.4 adekwatnych do problemów rekomendacji rozwiązań

2.3.5 wspólnej opartej o potrzeby klienta walidacji analizy potrzeb

ZASADA NR 3. NIEZALEŻNOŚĆ I OBIEKTYWIZM

Idea główna:

Business Concierge dokłada starań, aby zachować całkowitą niezależność i obiektywizm w działaniu na rzecz klienta oraz dokonywać rzetelnych ocen w trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych.

Podstawowe reguły zasady nr 3:

Reguła nr 3.1

Business Concierge dokonuje ocen i formułuje rekomendacje w sposób opanowany, nie kierując się własną korzyścią tylko rozwiązywanem problemem klienta.

Reguła nr 3.2

Business Concierge jest obiektywny i postępuje tak, aby zapewnić przedsiębiorcę, że rekomendacje nie są motywowane własną korzyścią lub uprzedzeniami.

Reguła nr 3.3

Business Concierge jest neutralny przy rekomendowaniu firm do rozwiązania problemów klienta. Przedstawia wszystkie dostępne opcje współpracy z firmami specjalistycznymi. Klienci muszą być pewni, że zaproponowane rozwiązania problemów realizują ich cele i potrzeby.

Reguła nr 3.4

Business Concierge podaje przedsiębiorcy każdy fakt, każdą informację lub okoliczność, która może wpłynąć na ich niezależność i obiektywizm działania. Klient musi być świadomy niezależności Business Concierge.

ZASADA NR 4. KOMPETENCJE ZAWODOWE

Idea główna:

Business Concierge nieustannie aktualizuje i podnosi kompetencje zawodowe. Jest świadom granic swojej wiedzy i umiejętności, co wynika również z faktu, że do Infinitum Group wstępują kolejne firmy dedykowane do rozwiązywania różnych problemów biznesowych. Ponadto Business Concierge musi świadomie rozpoznawać sytuacje, w których zarówno jego wiedza jak i kompetencje mogą okazać się niewystarczające dla wykonania konkretnej analizy. W takiej sytuacji Business Concierge ma obowiązek zwrócić się o pomoc do przełożonych w Infinitum Group.

Business Concierge wykorzystuje swoje kwalifikacje zawodowe w sposób właściwy wzmacniając w ten sposób zaufanie klientów do profesji Business Concierge oraz Infinitum Group.

Podstawowe reguły zasady nr 4:

Reguła nr 4.1

Business Concierge zobowiązuje się do podejmowania planowych działań, których celem jest stałe aktualizowanie i doskonalenie kompetencji zawodowych.

Reguła nr 4.2

4.2.1 Business Concierge musi być pewny, że świadcząc usługę Analizy Problemów Firmy jest do niej profesjonalnie przygotowany oraz posiada odpowiednie uprawnienia.

4.2.2 W przypadku gdy Business Concierge nie jest w stanie dokonać analizy powinien:

  • albo odmówić zrealizowania usługi
  • albo skierować klienta do innego specjalisty z Infinitum Group, który dysponuje odpowiednimi kompetencjami.

Reguła 4.3

We wszystkich kontaktach z klientami Business Concierge prezentuje pełnię swoich kompetencji i profesjonalizmu, zarówno

  • w kwestii umiejętności interpersonalnych (miękkich), jak i
  •  właściwej wiedzy merytorycznej.

ZASADA NR 5. WYMAGANA WIEDZA W ZAKRESIE COMPLIANCE

Idea główna:

Compliance (eng. uległość) to zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami norm (takich jak np. ISO). Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania oraz międzynarodowymi standardami, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji.

Podstawowe reguły zasady nr 5:

Reguła nr 5.1

Dokonując Analizy Problemów Firmy Business Concierge jest zobowiązany i przestrzegać aktualnych przepisów i regulacji prawnych, zwłaszcza w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Reguła nr 5.2

Business Concierge zobowiązuje się do posiadania wiedzy dotyczącej:

5.2.1 aktualnych przepisów, regulacji, zasad

5.2.2 kodeksów etyki i profesjonalnego zachowania swojej branży i organizacji zawodowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, do których przynależy

5.2.3 reguł współpracy z Infinitum Group

5.2.4 aktualnej oferty branżowej wspólników Infinitum Group

Reguła nr 5.3

Business Concierge dobrowolnie dostosowuje się do Art. 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który zaadoptowany brzmi:

5.3.1 W toku postępowania Business Concierge stoi na straży praworządności.

5.3.2 Z racji swojego zawodu podejmuje wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes klienta.

Reguła nr 5.4

Business Concierge dobrowolnie dostosowuje się do Art. 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który zaadoptowany brzmi: Business Concierge prowadzi swoje działania w sposób budzący zaufanie uczestników działania do swojego zawodu oraz Infinitum Group.

Reguła nr 5.5

Business Concierge zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się ze wszystkimi informacjami ze strony Infinitum Group.

ZASADA NR 6. RZETELNA PODSTAWA I UCZCIWA PREZENTACJA

Idea główna:

Business Concierge jest zobowiązany prezentować klientom oraz potencjalnym klientom informacje o Infinitum Group, dedykowanych firmach, ich produktach i usługach oraz możliwościach rozwiązywania problemów biznesowych, dokładnie i wyczerpująco, z zachowaniem profesjonalnych standardów prezentacji i rozmowy biznesowej.

Reguła nr 6.1

Business Concierge opiera swoje rekomendacje na rzetelnej i wnikliwej analizie każdego z problemów przedsiębiorcy. Ostatecznych rekomendacji udziela po wspólnej walidacji problemów wraz z przedsiębiorcą.

Reguła nr 6.2

Business Concierge odróżnia fakty od opinii. Udzielając rekomendacji przyjmuje życzenia przedsiębiorcy ale w rekomendacjach bazuje na realnych spostrzeżeniach wynikających z funkcjonowania firmy.

Reguła nr 6.3

Business Concierge jest zobowiązany uzasadnić swoje rekomendacje poprzez wcześniejsze zdefiniowanie problemu i pokazanie konsekwencji istnienia nierozwiązanego problemu. Wszystkie ważne fakty i przesłanki prowadzące do rekomendacji muszą być opisane w analizie problemu.

Reguła nr 6.4

Business Concierge podaje źródła danych służących do zdefiniowania rekomendacji. Zawsze udostępnia klientowi informacje oraz kontakty konieczne do zrozumienia rekomendacji.

Reguła nr 6.5

Business Concierge prowadzi odpowiednią dokumentację, która jest podstawą rekomendacji.

6.5.1 BC przechowuje kopię Umowy Intencyjnej z klientem.

6.6.2 BC przechowuje zebrane dane dotyczące klienta.

6.5.3 BC przechowuje Raport dotyczący klienta.

Reguła nr 6.6

Business Concierge przechowuje wszystkie dane klienta dane z należytą starannością jako dane poufne.

Reguła nr 6.7

Business Concierge jest pewien, że wszystkie rekomendacje opierają się na legalnym działaniu firm współtworzących Infinitum Group.

6.7.1 Business Concierge polega na zapewnieniu Infinitum Group o legalności działań rekomendowanych firm.

6.7.2 W przypadku jakichkolwiek kwestii spornych Business Concierge zwolniony jest od odpowiedzialności prawnej, którą przejmuje na siebie Infinitum Group.

ZASADA NR 7. ZAPOBIEGANIE I UJAWNIANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW

Idea główna:

Zasada: Business Concierge jest zobowiązany do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do unikania potencjalnych konfliktów interesów. Dotyczy to zarówno współpracy z klientem jak współpracy z rekomendowanymi przez Infinitum Group firmami. BC zawsze ujawnia wszelkie zidentyfikowane konflikty interesów.

Reguła nr 7.1

Business Concierge dąży do unikania lub rozwiązywania potencjalnych konfliktów interesów, które mogą naruszyć dobre jego imię lub dobre imię Inifnitum Group.

Reguła nr 7.2

Przed podpisaniem Umowy Intencyjnej z przedsiębiorcą Business Concierge upewnia się, czy przedsiębiorca nie jest obsługiwany przez innego Business Concierge.

Reguła nr 7.3

Przed przekazaniem rekomendacji w Raporcie Business Concierge upewnia się, czy przedsiębiorca nie jest już wcześniej obsługiwany przez jedną z firm tworzących Infinitum Group.

Reguła nr 7.4

Jeżeli z jakichkolwiek powodów konfliktów interesów nie można uniknąć, Business Concierge ujawnia wszystkie informacje klientowi oraz Infinitum Group.

Reguła nr 7.5

Business Concierge rozwiązuje problemy klienta poprzez firmy rekomendowane przez Infinitum Group. BC nie ma prawa samodzielnie negocjować współpracy z innymi firmami.

Reguła nr 7.6

Business Concierge nie powinien przyjmować żadnych prezentów lub innych korzyści, które mogłyby wpłynąć na jego niezależność i obiektywizm.

ZASADA NR 8. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW INFINITUM GROUP

Idea główna:

Certyfikowani Business Concierge są zobowiązani właściwie wykorzystywać certyfikaty wystawione im przez Infinitum Group – zgodnie ze standardem zawodowym opracowanym przez Infinitum Group – także we współpracy z innymi partnerami.

Reguła nr 8.1

Business Concierge pełni zawód zaufania publicznego a posiadane Certyfikaty Infinitum Group są tego jakościowym dowodem.

Reguła nr 8.2

Business Concierge wykorzystuje posiadane certyfikaty we współpracy z przedsiębiorcą jedynie, jako upoważniony reprezentant Infinitum Group.

8.2.1 Business Concierge udziela stosownych informacji klientowi, aby miał możliwość potwierdzenia aktualnego statusu BC w Infinitum Group.

Reguła nr 8.3

Business Concierge ma zawsze prawo do wykorzystywania certyfikatów zdobytych bądź bezpośrednio w Infinitum Group, bądź we współpracy z partnerami Infinitum Group certyfikującymi status Business Concierge.

Reguła nr 8.4

Business Concierge dba także o właściwe relacje z mediami i swój publiczny wizerunek, gdy powołuje się na Certyfikaty bezpośrednie Infinitum Group lub wystawiane przez Infinitum Group we współpracy z innymi certyfikującymi partnerami.